V?n t?i ???ng b?

V?n t?i ???ng b? là ph?n kh?ng th??tách r?i kh?i day chuy?n cung ?ng d?ch v? giao nh?n kho v?n khác. CNC Logistics Vi?t Nam cung ?ng các d?ch v? v?n t?i theo l?ch trình, hàng gom và thuê nguyên chuy?n.

Chúng t?i thi?t l?p ??i ng? v?n t?i chuyên nghi?p, n?ng ??ng trên t?t c? các tuy?n. ??a ra các gi?i pháp v?n t?i linh ho?t, có các k? ho?ch linh ??ng, nh?m ??t hi?u qu? t?i ?a.??D?ch v? v?n t?i ???ng b? bao g?m:

????* B?c x?p và s?p ??t hàng.

????* Giao nh?n v?n t?i hàng tr?n gói.

????* V?n t?i hàng siêu tr??ng, siêu tr?ng, hàng r?i và hàng ??c bi?t.

????* V?n chuy?n hàng ?? dùng gia ?ình và tài s?n cá nhan.

????* V?n chuy?n hàng quá c?nh.

????* V?n chuy?n hàng t?m nh?p-tái xu?t và t?m xu?t-tái nh?p.

????* L?u kho và phan ph?i hàng hoá?

Uy tín trong cung c?p d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa?v?i giá c??c v?n chuy?n h?p ly. Do nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa nhi?u CNCLogistics Vi?t Nam ??a ra d?ch v? v?n t?i n?i ??a, v?n t?i hàng hóa v?i ph??ng cham v?n t?i ???ng b? nhanh nh?t, an toàn nh?t, D?ch v? v?n chuy?n hàng hóa ???ng b? uy tín, ??m b?o ch?t l??ng d?ch v? theo chu?n : “?úng s? l??ng, ?úng ch?t l??ng, ?úng th?i gian, ?úng n?i quy ??nh V?n chuy?n" .


手机斗牛app