Bài vi?t

V?n Chuy?n Hàng H?i


Biê?t r??ng v?n t?i ???ng bi?n là y?u t? kh?ng tách r?i v??i hoa?t ???ng th??ng ma?i qu?c t?, CNCLogistics cung c?p cho khách hàng d?ch v? g?i hàng xu?t kh?u và nh?p kh?u b?ng ???ng bi?n t? Vi?t Nam ?i ta?t ca? ca?c n?i trên th? gi?i và ng??c l?i ???i v??i ca?c m??t hàng nguyên container (FCL) và hàng l? (LCL) v??i ca?c tuyê?n ma?nh nh? USA, EUs, JAPAN, ASIA cu?ng hê? th??ng ?a?i ly? r??ng kh??p, chu?ng t?i tin t???ng cung ca?p ?ê?n quy? kha?ch ha?ng di?ch vu? va?n chuyê?n t??t v??i:

??M??c gia? ca?nh tranh;

  • ??a?m ba?o t? va?n l?? tri?nh va?n chuyê?n phu? h??p nha?t cho t??ng loa?i m??t ha?ng;
  • ?Di?ch vu? giao nha?n ha?ng ta?n nha?;
  • ?M?i gi??i ba?o hiê?m ha?ng ho?a;
  • ?Di?ch vu? ha?ng c?ng tri?nh va? ha?ng triê?n la?m.
手机斗牛app