Gi?i Thi?u

CNC Logistics, v?i tham v?ng tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty giao nh?n chuyên nghi?p hàng ??u ? Vi?t Nam, cung c?p nhi?u d?ch v? ?a d?ng hóa ??n khách hàng, cam k?t cung c?p t?i khách hàng d?ch v? t?i ?u v?i chi phí h?p ly nh?t.


?V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong v?n chuy?n và giao nh?n hàng hóa qu?c t? ?? giúp chúng t?i làm ch? các k? thu?t giao nh?n, theo d?i tình tr?ng hàng hóa qua h? th?ng Track & Trace trên toàn c?u, am hi?u ho?t ??ng kho b?i, ?óng ki?n, ?óng gói, v?n chuy?n b?ng ???ng kh?ng, ???ng bi?n và ???ng b?, ??i ly tàu bi?n… Chúng t?i có th? theo d?i sát sao quá trình v?n hành c?a chuy?n hàng và th?ng tin k?p th?i ??n khách hàng v? tình tr?ng v?n chuy?n.

N?ng l?c v?n t?i m?nh m?, chúng t?i có th? ?áp ?ng các nhu c?u giao nh?n, v?n chuy?n ?a d?ng b?ng ???ng b? ??n các ?i?m giao hàng trên toàn l?nh th? Vi?t Nam và ??c bi?t là các khu c?ng nghi?p, khu ch? xu?t.

CNC Logistics?có kh? n?ng cung c?p nh?ng gi?i pháp v? b?t c? v?n ?? gì liên quan t?i v?n chuy?n và b?t c? n?i nào trên toàn th? gi?i v?i s? h?p tác ch?t ch? c?a nhi?u t? ch?c v?n t?i qu?c t?

?

手机斗牛app