V?n Chuy?n ???ng S?t

V?n t?i ???ng s?t lu?n là huy?t m?ch c?a n?n kinh t?. V?n t?i ???ng s?t v?i ?u th? chuyên tuy?n và giá r? giúp cho hi?u qu? phan ph?i và v?n t?i ???c nang cao r? r?t.

CNCLogistics Vi?t nam hi?u r? ???c s? c?n thi?t c?a vi?c v?n t?i ???ng s?t ?? ??u t? m?t h? th?ng k?t n?i v?i h? th?ng ???ng s?t qu?c gia, k?t h?p v?i ??i tác T?ng c?ng ty ???ng s?t ?? cung c?p d?ch v? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t trên nhi?u tuy?n t?i Vi?t Nam, n?i tuy?n v?i c? qu?c t?.Chúng t?i khuy?n ngh? và v?n hành có h? th?ng v?n t?i b?ng ???ng s?t giúp khách hàng có th? an tam v? an toàn c?ng nh? th?i gian v?n chuy?n.

M?t trong nh?ng ?u th? c?a chúng t?i là có h? th?ng ICD k?t n?i ???ng s?t, quy khách hàng có th? an tam v? ch?t l??ng d?ch v? t? khi hàng hóa ???c vào h? th?ng kho b?i, x?p hàng lên tàu và v?n chuy?n t?i c?ng ?ích, c?ng nh? giao hàng t?n n?i theo yêu c?u c?a khách hàng và ??i tác.
手机斗牛app