Bài vi?t

V?n Chuy?n Hàng Kh?ng

Co? thê? biê?t ????c r??ng va?n chuyê?n ha?ng ho?a b??ng ????ng ha?ng kh?ng la? ph??ng th??c co? m??c chi phi? va?n chuyê?n cao h?n so v??i ca?c ph??ng th??c kha?c, tuy nhiên nê?u ha?ng ho?a ?ang ca?n va?n chuyê?n co? gia? tri? cao ho??c chi?u a?nh h???ng b??i yê?u t?? th??i gian thi? ?ay la? ph??ng th??c phu? h??p nha?t.Là ??i tác tin c?y c?a các h?ng hàng kh?ng qu?c t? va? v?i ??i ng? nhan viên chuyên nghi?p, t?n tam v?i ngh?, nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c giao nh?n v?n t?i và, v?i m?t h? th?ng ??i ly r??ng kh??p toa?n ca?u,CNCLogistics lu?n lu?n mong mu??n cung ca?p nh??ng di?ch vu? giao nha?n va?n chuyê?n ha?ng kh?ng ???i v??i ta?t ca? ca?c m??t ha?ng t? hàng hóa th?ng th??ng (general cargo) ??n các m?t hàng th?y h?i s?n ??ng l?nh, t??i s?ng (perishable cargo) và hàng nguy hi?m (dangerous goods) t? Vi?t Nam ??n các san bay qu?c t? trên th? gi?i và ng??c l?i.
??? ?
a.???? CNCogistics cung ca?p ca?c các d?ch v? liên quan ?ê?n giao nha?n va?n chuyê?n ha?ng kh?ng nh? sau:??i ly bán c??c và h?p ??ng v?n chuy?n v?i nhi?u h?ng hàng kh?ng l?n trên th? gi?i v?i t?n su?t bay cao, t?i tr?ng l?n và bay ??n h?u h?t m?i n?i trên th? gi?i.

b.???? V? giao nh?n, chúng t?i ??m nh?n các d?ch v? ?a d?ng sau:

-????? Tr?n gói ??n san bay ??n : Dành cho nh?ng l? hàng mà khách hàng mu?n nh?n hàng t?i san bay ??n. V?i hình th?c này, chúng t?i s? ti?n hành nh?n hàng t?i kho hàng c?a Quy Khách ? Vi?t Nam, l?p th? t?c khai quan xu?t kh?u cho l? hàng và v?n chuy?n hàng t? San Bay Vi?t Nam ??n san bay ??n ?úng theo yêu c?u c?a Quy Khách.

-????? T? San Bay ?i ??n San bay ??n: Dành cho nh?ng l? hàng mà khách hàng t? làm th? t?c H?i quan t?i Vi?t Nam và giao hàng cho chúng t?i t?i Kho hàng Qu?c T?. Chúng t?i s? s?p x?p các chuy?n bay theo l?ch trình ?? th?ng báo cho Quy Khách, hàng hoá s? ???c v?n chuy?n hàng t? San bay Vi?t Nam và giao hàng t?i San bay ??n ho?c t? b?t kì san bay nào trên th? gi?i ??n San bay Vi?t Nam.

-????? Giao hàng ??n tay ng??i nh?n hàng: là d?ch v? tr?n gói cho nh?ng khách hàng mu?n giao hàng ??n t?n kho/ nhà c?a ng??ì nh?n, chúng t?i ??m nh?n ??ch v? nh?n hàng t?n n?i t?i kho hàng ? Vi?t Nam, l?p th? t?c khai quan cho hàng xu?t kh?u, v?n chuy?n hàng ??n san bay ??n, l?p th? t?c h?i quan nh?p kh?u t?i san bay ??n va sau ?ó ti?n hành giao hàng t?n n?i cho ng???i nh?n hàng trong th?i gian nhanh nh?t.

c.???? D?ch v? hàng xu?t nh?p tr?n gói t? ?óng gói hàng hóa, b?c x?p, v?n chuy?n n?i ??a, khai quan, v?n chuy?n qu?c t? và giao hàng t?n nhà.

d.???? D?ch v? h? tr?: ??i l?y h?i quan, b?o hi?m hàng hóa, cung c?p gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, gi?y ki?m d?ch ??ng th?c v?t, ?óng ki?n g?, hun trùng…

手机斗牛app