• CNC LOGISTICS CO.,LTD
  • Room 402, 60 Le Trung Nghia Str, Ward 12, Tan Binh Dist, HCMC
  • Tel :?848 38115028 - Fax:?848 38115029
  • Skype : john.dw07
  • Email : info@cncvnlogistics.com

CNC Logistics?v?i tham v?ng tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty giao nh?n chuyên nghi?p hàng ??u ? Vi?t Nam, cung c?p nhi?u d?ch v? ?a d?ng hóa ??n khách hàng, cam k?t cung c?p t?i khách hàng d?ch v? t?i ?u v?i chi phí h?p ly nh?t.
V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong v?n chuy?n và giao nh?n hàng hóa qu?c t? ?? giúp chúng t?i làm ch? các k? thu?t giao nh?n, theo d?i tình tr?ng hàng hóa qua h? th?ng Track & Trace trên toàn c?u, am hi?u ho?t ??ng kho b?i, ?óng ki?n, ?óng gói, v?n chuy?n b?ng ???ng kh?ng, ???ng bi?n và ???ng b?, ??i ly tàu bi?n…?Xem Ti?p

Air Freight

Co? thê? biê?t ????c r??ng va?n chuyê?n ha?ng ho?a b??ng ????ng ha?ng kh?ng la? ph??ng th??c co? m??c chi phi? va?n chuyê?n cao h?n so v??i ca?c ph??ng th??c kha?c, tuy nhiên nê?u ha?ng ho?a ?ang ca?n va?n chuyê?n co? gia? tri? cao ho??c chi?u a?nh h???ng b??i yê?u t?? th??i gian thi? ?ay la? ph??ng th??c phu? h??p nha?t.

??c Thêm

Sea Freight

V?i h? th?ng ??i ly m?nh trên nh?ng khu v?c c?ng l?n c?a th? gi?i, nh?ng h?p ??ng ky k?t v?i các h?ng tàu uy tín, CNCLogistics cung c?p các d?ch v? v?n t?i ???ng bi?n v?i m?c giá c?nh tranh.?

??c Thêm

Custom Brokerage

Do nhu c?u trao ??i hàng hoá, d?ch v? gi?a các n??c ngày càng m? r?ng nên hàng hoá giao th??ng gi??a ca?c n???c nga?y ca?ng pha?t triê?n, xu thê? h??i nha?p nga?y ca?ng cao nên thu? tu?c th?ng quan ha?ng hoa? cu?ng theo ?o? lu?n lu?n thay ???i.

??c Thêm

Cross Border Service

CNCLogistics?chuyên cung c?p d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa t? Vi?t Nam sang Campuchia và Lào b?ng ???ng ti?u ng?ch và chính ng?ch qua t?t cà các c?a kh?u thu?c Tay Ninh, Bình Ph??c và An Giang.

??c Thêm

手机斗牛app